Šest članaka u Islamu

Kao muslimani, mi smo u obavezi da verujemo u šest članaka (ubeđenja). Ukoliko se ne veruje u bilo koji od ovih šest, ne može se smatrati da je pojedinac musliman. Osnova Akide (verovanja) su šest članka vere, pri čemu su grane Akide druga verovanja koja se nalaze u kuranu i Sunetu. Svih šest članaka vere se nalaze u Kuranu, jasno objašnjeni, zbog čega su to stvari u koje se mora verovati i koji su temelj naše vere (Dina).

1. Verovanje u Tevhid

Tevhid je islamski monoteistički koncept jednog Boga. Verovanje u jednog Boga je najvažnija stavka vere koju muslimani imaju. Poglavlje 112 Kurana objašnjava Tevhid na sažet i lep način:

“Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (112)

2. Verovanje u Anđele

Anđeli su jedni od mnogih Alahovih Tvorevina. Oni se razlikuju od ljudi i djinova, po tome što nemaju slobodnu volju, i zbog toga sve što rade, rade kako Alah kaže u svakom trenutku. U Kuranu se mnogo Anđela spominje po njihovom imenu, kao što je u stihovima:

“Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu – pa Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.” (2:98)

Mnogi Anđeli su poznati po tome što imaju specifičan zadatak, poput Đibrila (Gabrijela) koji ima obavezu prenošenja poruke Prorocima, Mihailu koji ima obavezu da nutriše telo, dušu i prirodu, kao i mnogih drugih.

3. Verovanje u Knjige

Knjige koje se ovde spominju, su Kuran, kao i sve knjige i spise koje se spominju u Kuranu. Tu spadaju Jevanđelje, Tora, Psalmi (Zabur), Suhufi Ibrahimova (spisi Abrahamova), Suhufi Muse (Mojsijevi spisi). Jevanđelje je otkriveno proroku Isi (Isusu) i smatra se izgubljenim. Jevanđelje koje se spominje u Kuranu ne treba mešati sa modernim Novim Zavetom, zbog toga pto je Novi Zavet sastavljen od četiri Jevanđelja. Takodje, moramo verovati da su sve prethodne knjige i spisi pre Kurana, promenjeni od strane ljudi, samo uz Alahovu Volju i Dozvolu.

4. Verovanje u Poslanike

Muslimani moraju verovati u sve Proroke i Poslanike koji se spominju u Kuranu kao što su Nuh (Noa), Ibrahim (Abraham), Musa (Mojsije), Isa (Isus) i Muhamed (Neka su Mir i Blagoslov Božiji sa njima). Moramo verovati da su svi ovi Poslanici i Proroci poslati sa Alahovim Božanskim Uputstvom i Otkrivenjem da upozore i upute svoje ljude.

5. Verovanje u Sudnji Dan

Mi moramo verovati da život postoji nakon smrti, a na Sudnjem Danu će svaka mrtva osoba biti podignuta pred Alahom i odgovarati za svoja dobra i loša dela.

    “Allah će vas – nema drugog boga osim Njega – sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije?” (4:87)

6. Verovanje u Kadr (Predodređenost)

Moramo verovati da je sve što nam se dogodi predodređeno za nas. To uključuje sve dobre i loše što nas može zadesiti. Alah je sveznajući, i zbog toga on zna našu prošlost, sadašnjost i budućnost.

    “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko –” (57:22)